Polityka prywatności

Zasady ochrony prywatności

Polityka Prywatności serwisów internetowych w domenach internetowych zarządzanych przez P.G.K. „Termy Uniejów” sp. z o.o. w tym serwis www.termyuniejow.pl i www.tombilet.pl (zwany dalej „serwisem”) określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za jego pośrednictwem — w związku z korzystaniem przez użytkownika z funkcjonalności lub usług.

Przez dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje lub zestaw informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej takie jak np. imię i nazwisko czy numer identyfikacyjny.

Administrator danych wyjaśnia, iż dane użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym:

 • przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane w niniejszym dokumencie jako: „RODO”) ;
 • przepisami Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 • przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Administrator Danych i podmioty stowarzyszone będące odbiorcami danych dbają o ochronę danych osobowych stosując stosowne rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników przez osoby trzecie.

Administrator Danych mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności, oraz a także adekwatności do celu przetwarzania.

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. z siedzibą w Uniejowie, ul. Polna 37, 99-210 Uniejów, e-mail: termy@termyuniejow.pl,

Administrator danych dochowuje najwyższej staranności, aby nie doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, która w świetle RODO rozumiana jako naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Współadministratorzy

 1. Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. z siedzibą w (94 – 303) Łodzi przy ulicy Konstantynowskiej 8/10.
 2. Mandoria sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie, ul. Miasto Mody 2, 95-030 Rzgów

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym do organizacji imprez, na które zostały zakupione bilety, w celach związanych z działaniami marketingowymi o ile została udzielona zgoda dochowując najwyższej staranności, aby nie doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, która w świetle RODO rozumiana jako naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Współadministratorzy współpracują z Administratorem Danych w zakresie utrzymania jednolitego wysokiego standardu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, rozwiązywania zgłoszonych problemów i przeciwdziałać zagrożeniom mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa w następujących odpowiednich celach — w zależności od tego z jakiej funkcjonalności serwisu lub z jakiej usługi korzysta lub korzystała dana osoba, której dane dotyczą (bowiem dane te pochodzą wyłącznie z aktywności użytkownika w serwisie Administratora, a ich zakres zależy od tego, z jakich usług lub funkcjonalności użytkownik

zdecydował się skorzystać oraz jakie usługi i funkcjonalności były/są/będą dostępne w serwisie w momencie tejże aktywności użytkownika; wobec czego przetwarzane są wyłącznie odpowiednie i adekwatne dane, zgodnie z zasadami wskazanymi na wstępie, a wiązane wyłącznie z aktywnością użytkownika i niewykraczające poza tę aktywność):

 1. w celu realizacji bezpłatnej subskrypcji informacji marketingowych Administratora Danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących ciążących na Administratorze: w tym w celach księgowych i podatkowych; w celu wypełniania zobowiązań reklamacyjnych dotyczących zawartych za pośrednictwem serwisu umów; w celu przekazania informacji na żądanie organu państwowego na podstawie przepisów szczególnych, np. policji, prokuraturze, sądowi; (odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu; w celu zawarcia umowy na odległość z Administratorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na odległość z Administratorem; złożeniem zamówienia; w celu wykonania umowy; rozwiązywania problemów technicznych, oraz kontaktowania się z użytkownikiem w związku z realizacją zamówienia (odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora odpowiednio w postaci następujących celów odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób, których dane dotyczą (w tym z celem windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych);
  • w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji, tj. umów i dokumentacji rozliczeniowych, o ile występują (z uwagi dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO);
  • w celach analitycznych, tj. doboru usług do potrzeb użytkowników; optymalizacji naszych produktów na podstawie uwag użytkowników, zainteresowania użytkowników, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji (posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala mu na usprawnienie prowadzonej działalności);
  • w celu oferowania produktów i usług Administratora bezpośrednio użytkownikom (marketing lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora) bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność lub innych podmiotów)
  • w celu oferowania produktów i usług Administratora bezpośrednio użytkownikom (marketing lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora) z wykorzystania środków komunikacji elektroniczne przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie stosownych zgód, o ile takie zgody zostały zgromadzone;
  • w celu badania satysfakcji użytkowników i określania jakości naszej obsługi;
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom;
  • w celu organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i kampanii, w których mogą wziąć udział użytkownicy;
  • w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności, o ile dane formularze w danym momencie są dostępne w serwisie (w uzasadnionym celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie takich wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności).

Dane pochodzące od użytkowników są związane z ich aktywnością w serwisie, a zatem wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu gromadzone są na dwa sposoby:

 • informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika — podanie takich danych następuje poprzez wypełnienie stosownych formularzy rejestracyjnych, kontaktowych, o ile są dostępne w serwisie; w przypadku, gdy podanie oznaczonych danych jest warunkiem zawarcia umowy kategoria tych danych (np. e-mail) jest stosownie opisana; informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisów — wśród nich mogą być:
  • informacje w dziennikach serwerów — serwer Administratora automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej, adres IP — każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się Z Sieclą, pliki tekstowe (ang. ”cookies ‘î ) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej;
  • logi serwera — poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, funkcjonującego pod adresem www serwisu.

Odbiorcy danych

W zależności od zakresu i celu przetwarzanych danych mogą być one przekazywane — na zasadach przewidzianych prawem — innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w zakresie danego celu przetwarzania, odpowiednio:

 1. w przypadku realizacji przez Administratora usługi lub dostawy (sprzedaży) rzeczy innych niż drogą elektroniczną, ale w drodze zawartej umowy na odległość — podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, jeżeli przedmiot umowy będzie miał zostać wysłany/dostarczony drogą tradycyjną; podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie w celu realizacji umowy;
 2. w celu realizacji procesu płatności za zamówienie — bankom lub podmiotom prowadzącym system płatności elektronicznej — które są dostępne w momencie składania zamówienia (w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie). Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie — o ile zostanie wybrana opcja skorzystania z tego systemu płatności internetowej. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
 3. podmioty świadczące pomoc prawną celem realizacji uprawnień przewidzianych prawem, zabezpieczenia praw dochodzenia roszczeń z umowy oraz rozpatrywaniu reklamacji;
 4. podmioty świadczące pomoc księgową — celem realizacji obowiązków księgowych i podatkowych;
 5. w każdym przypadku organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. policja, prokuratura, urząd skarbowy;
 6. podmioty świadczące usługi marketingowe celem wsparcia Administratora w promocji towarów, organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i kampanii;
 7. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT — w zakresie utrzymania prawidłowości działania systemu, jego aktualizacji, napraw, oraz wprowadzenia lub ulepszenia funkcjonalności;
 8. podmioty wspierające prowadzoną działalności Administratora na jego zlecenie — w tym dostawcom zewnętrznych systemów — celem wsparcia, ulepszenia lub rozwoju działalności Administratora; o ile dochodzi do przetwarzania danych osobowych w określonym celu przy uwzględnieniu tego jakie funkcjonalności są (były) dostępne w serwisie, z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania danych, a określonych w RODO, jak i okresu, w którym określone dane mogą być przechowywane.
 9. Współorganizatorzy i podmioty będące zaufanymi partnerami występujące jako współorganizatorzy wydarzeń na które została zawarta umowa w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań oraz w celu zaproponowania ponownego skorzystania z oferty organizatora.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie na zasadach i w granicach prawnie dozwolonych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej — w tym prawidłowego funkcjonowania działalności Administratora, przy uwzględnieniu terminów przedawnienia roszczeń oraz okresu uzasadnionego koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa przepisów prawa obligujących Administratora do przechowywania dokumentów (z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego) i przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności. W ten sposób, że:

 1. dane zawarte na umowach, pełnomocnictwach i załącznikach do tychże umów są przechowywane do trzech miesięcy po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
 2. dane przekazywane z wykorzystaniem dostępnych formularzy w serwisie są przechowywane przez okres trzech lat celem zachowania zasady rozliczalności;
 3. dokumenty związane z rękojmią i reklamacją będą przechowywane przez okres roku po terminie upływie okresu rękojmi lub rozpatrzeniu reklamacji, w zależności, która z tych okoliczności nastąpi później, chyba że wcześniej upłynie termin opisany w lit. „a” przez wzgląd na termin przedawnienia roszczeń;
 4. dane dla celów marketingowych w zakresie przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przewidzianej przepisami prawa — przechowywane będą do momentu wycofania zgody; z kolei w przypadku przetwarzania tychże danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora — do czasu wniesienia sprzeciw lub równoznacznego oświadczenia w tym zakresie), chyba że przepisy prawa uprawniają administratora do dalszego przetwarzania takich danych osobowych mimo złożenia takiego sprzeciwu.

Administrator jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 118 Kodeku cywilnego: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.” Zgodnie z art. 74 ust. 2 lit. 4 ustawy o rachunkowości dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym — przechowuje się przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Administrator informuje osobę, której dane dotyczą:

a) o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o praw•e do przenoszenia danych;

b) że w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na postawie oświadczenia o wyrażeniu zgody (podstawa prawna odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)) — osoba wyrażający taką zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c) że podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia umowy na odległość, które są również niezbędne do rozliczenia prowadzonej działalności gospodarczej Administratora — tzn. niepodanie oznaczonych jako niezbędne danych koniecznych do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem serwisu może uniemożliwić zawarcie takiej umowy (podanie tychże danych stanowi warunek zawarcia umowy). W pozostałym zakresie brak podania danych (lub jednostkowej danej) może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie innych funkcjonalności lub usługi dostępnej w serwisie.

d) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

e) że z końcem okresu przechowywania zgodnie z przepisami prawa dane osobowe zostaną usunięte;

f) że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisząc na adres email: daneosobowe@termyuniejow.pl lub na adres korespondencyjny siedziby Administratora Danych

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

g) że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje względem użytkownika, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na użytkowników serwisu. Administrator w ramach wykonywanych czynności korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do: zarządzania serwisem; stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa; badania zagregowanego ruchu użytkowników w ramach serwisów oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.

h) że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Instagram, Google+, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z tychże dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym Administrator informuje, iż nie ma wpływu na prowadzoną przez tychże dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby przed skorzystaniem z funkcjonalności/zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy użytkownik zapoznał się z regulacjami dotyczącym portyki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies tychże podmiotów, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktować się z administratorem tychże stron lub serwisów w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Zasady korzystania z usługi informacji marketingowych („Newsletter”).

1. Korzystanie z usługi jest dobrowolne.

2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcję informacji marketingowych.

3. Subskrybent w każdej chwili może zmienić dane do wysyłki informacji marketingowych oraz usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji.

4. Niniejsze zasady stanowią zasady świadczenia usługi informacji marketingowych drogą elektroniczną i są nieodpłatnie udostępniane osobie zamierzającej skorzystać z tejże usługi przed skorzystaniem ze subskrypcji, a także na każdorazowe żądanie Administrator umożliwia ich pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalenie za pomocą funkcjonalności serwisu lub poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem.

5. Rodzaj i zakres usługi: wysyłka informacji marketingowych.

6. Warunki świadczenia usługi: aktywne konto e-mail oraz dostęp do Internetu.

7. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz posługiwania się adresem e-mail, do którego usługobiorcy nie przysługuje tytuł prawny do korzystania z usługi informacji marketingowych.

8. Reklamacje związane z usługą informacji marketingowych można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej Administratora. Reklamacje zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami prawa w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania.

9. Usługa świadczona będzie od momentu jej aktywacji, o czym mowa w punkcie drugim powyżej, przez czas nieokreślony. Rezygnacja z subskrypcji skutkować będzie zakończeniem świadczenia tej usługi względem usługobiorcy składającego taką rezygnację.

Pliki cookies

Administrator wyjaśnia, iż serwis, zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Te pliki zazwyczaj zawierają

nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one wykorzystywane w celu:

ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu podczas jego przeglądania; późniejszego skojarzenia użytkownika w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do określonych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystana ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

W ramach serwisu są wykorzystywane następujące rodzaje plików cookie:

„sesyjne” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej

„stałe’ — przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

„wydajnościowe” umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„niezbędne” umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu

„funkcjonalne” — umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;

„własne” zamieszczane przez serwis;

„zewnętrzne” — pochodzące z innej witryny zewnętrznej niż Serwis.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Zaleca się wobec tego, aby użytkownik sprawdził ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się z kolei jakie informacje są udostępniane przez jego przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu użytkownik może zapoznać się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Administrator wyjaśnia również, iż możliwa jest zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez zmianę konfiguracji ustawień w przeglądarkach internetowych,

Przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą zatem dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies, a także skorzystanie z możliwości automatycznego blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje w zakresie plików cookies są zawarte w ustawieniach lub dokumentacji przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Zauważyć należy przy tym, iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji użytkownika, o ile takie występują w serwisie, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z serwisu (lub funkcjonalności serwisu).

Ponadto, Administrator wyjaśnia, iż informacje o niektórych zachowanych użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika); nazwę stacji klienta- identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa; nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wystanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)w przypadku gdy przejście do strony Administratora nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.