Regulamin

Sprzedaż łączonych biletów elektronicznych „TOM”

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – sprzedaży łączonego biletu elektronicznego „TOM” (zwany dalej: Bilet) uprawniającego do wstępu na teren: Kompleksu Termalno-Basenowego w Uniejowie (dalej: Termy), Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. (dalej: Zoo) oraz Mandorii Sp. z o.o, zwanych dalej Obiektami (dalej: Mandoria).
 2. W ramach zakupu Biletu kupujący otrzymuje możliwość do:
  1. 5-godzinnego wstępu do Sterfy Basenowej Term w Uniejowie,
  2. nie limitowej czasowo jednej wizyty w Zoo,
  3. nie limitowej czasowo jednej wizyty w Mandorii.
 3. Bilet jest ważny 30 dni od daty zakupu.
 4. Bilet stanowi dowód zakupu – zawarcia umowy.
 5. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u podczas czynności zmierzających do zawarcia umowy jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 6. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupiony Bilet, w przypadku zamówienia kilku jego sztuk, ceny poszczególnych Biletów sumuje się. Łączna cena, jest podana w wypełnianym przez Kupującego formularzu zamówienia.
 7. Sprzedawca informuje, iż Bilet można kupić również w kasach biletowych zlokalizowanych w Obiektach zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Przy zakupie Biletu nie udzielane są zniżki ani rabaty.
 9. Sprzedawca spełnia świadczenie względem Kupującego umożliwiając mu realizację uprawnień – wstępu na teren Obiektów, w terminie oznaczonym na Bilecie, w godzinach funkcjonowania Obiektów. O zmianach w godzinach otwarcia informujemy na stronie internetowej termyuniejow.pl, www.mandoria.com oraz www.orientarium.lodz.pl.
 10. W celu dokonania zamówienia należy dokonać wyboru Biletu lub Biletów dostępnych w Panelu sprzedaży, określić ich ilość oraz przejść do „Kasy”, zaakceptować niniejszy Regulamin, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje.
 11. Zakup Biletu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminów poszczególnych Obiektów. Regulaminy poszczególnych obiektów dostępne są na poniższych stronach internetowych:
  1. https://orientarium.lodz.pl/assets/2022/04/Regulamin-Orientarium-ZOO-LO%CC%81DZ%CC%81.pdf
  2. https://mandoria.com/regulaminy/
  3. termyuniejow.pl
 12. Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajduje się w podsumowaniu płatności w polu „razem” i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Kupującego.
 13. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” nastąpi przekierowanie Kupującego do systemu płatności internetowych celem dokonania zapłaty za zamówienie..
 14. W momencie przekierowania Kupującego do systemu płatności internetowej „PayU”, ma on trzydzieści minut na dokonanie zapłaty za zamówienie. Kupujący, który dokona zapłaty w tym terminie, zawiera umowę sprzedaży, wskutek której w wiadomości potwierdzającej dokonanie zapłaty, otrzyma Bilet elektroniczny. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane, a zamówione Bilety wracają do puli dostępnych Biletów – w takim przypadku w celu ponownego zamówienia Biletów należy wypełnić na nowo formularz zamówienia.
 15. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku.
 16. Środki pieniężne za niewykorzystany Bilet nie będą zwracane.
 17. Błędne wypełnienie formularza skutkuje wyświetleniem komunikatu z prośbą o podanie prawidłowych danych. Błędnie podane dane w formularzu Kupujący może zgłosić Sprzedawcy celem ich skorygowania wysyłając wiadomość e-mailową pod adres informacja@termyuniejow.pl.
 18. Ceny Biletów podawane są w złotych polskich. Sprzedawca podaje do wiadomości Kupującego cenę brutto. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 19. Informacja o dostępności Biletów jest zapewniana każdorazowo przy danym Bilecie w Panelu sprzedaży.
 20. W celu realizacji zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, które w Panelu zamówienia są oznaczone jako pola wymagane. Pola wymagane są zaznaczone „gwiazdką”.
 21. Za zamówienie należy dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności internetowych – PayU, w terminie 30 minut od momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.
 22. Ze względu na charakter świadczenia Sprzedawcy – Bilety są przesyłane w formie elektronicznej, Kupujący nie ponosi kosztów dostawy
 23. Kupujący może zgłosić żądanie wystawienia faktury VAT w czasie prawem przewidzianym.
 24. Sprzedawca świadczy następujące Usługi za pomocą Serwisu internetowego:
  1. usługa umożlwiająca zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych Obiektów (korzystanie ze stron internetowych);
  2. usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta Biletu lub Biletów do Obiektów,
  3. usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mailowy Biletu lub Biletów.
 25. Kupujący może korzystać z Usług, dostępnych poprzez Serwis internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego,
 26. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Kupującego systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne z dostępem do sieci Internet; z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 5.0 lub nowszej, Chrome w wersji 8 lub nowszej, Safari w wersji 7 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej, z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 27. Warunkiem korzystania z Usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu Usług, dostępne są w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies Usługodawcy, dostępnej pod adresem www.termyuniejow.pl/img/polityka_prywatnosci.pdf
 28. Zakazuje się Kupującemu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 29. Sprzedawca zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedawca, na żądanie Kupującego, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Sprzedawcy.
 30. Rozpoczęcie przez Kupującego korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Serwis bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy „ i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności na stronie tombilet.pl oraz stronach www Organizatorów imprez na które został zakupiony bilet.. W przypadku zakończenia przez Kupującego korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwila opuszczenia Serwisu, z wyłączeniem usługi przesłania na adres e-mailowy Biletu lub Biletów, która zostaje zakończona po przesłaniu na wskazany przez Kupującego adres e-mailowy.
 31. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie jest administratorem danych osobowych Kupującego w rozumieniu przepisów rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (UODO). Pozostali organizatorzy są współadminstratorami.
 32. Dane osobowe Kupującego są gromadzone i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania RODO i UODO oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na potrzeby związane ze świadczeniem Usług zamówionych przez Kupującego w zakresie przedstawionym w niniejszym regulaminie oraz Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.tombilet.pl/regulaminy wyłączenie w celów tam wskazanych.
 33. Sprzedawca odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Sprzedawcę.
 34. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne lecz konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.
 35. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (w tym aktualizowania), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody – o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu.
 36. W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt mailowy daneosobowe@termyuniejow.pl
 37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta.
 38. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
 39. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13. czerwca 2022 r.
 40. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanych zgłoszeń na adres mailowy: informacja@termyuniejow.pl